Bacardi O Coffee
2 oz Bacardi® orange rum

3 oz hot coffee

1 splash Irish cream

1 splash green creme de menthe

Add bacardi O and coffee to a cup. Top with irish cream and

green creme de menthe.


More Bacardi Recipes